Zásady ochrany osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje: 
1) Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Válek & Kačena s.r.o., IČ: 28571088, DIČ: CZ28571088 se sídlem 8. května 1369/54, 795 01 Rýmařov.

2) Společnost dbá na ochranu osobních údajů, které jsou jí předávány.

3) Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou v souladu s účelem, pro který byly získány, nejdéle však pět (5) let od udělení souhlasu nebo skončení smluvního vztahu.

4) Osobní údaje zpracováváme na základě těchto právních titulů:

 • na základě dobrovolného souhlasu prostřednictvím webových stránek Společnosti nebo písemného (výslovného) souhlasu;
 • na základě smluvního vztahu;

5) Osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem se Společností jsou zpracovávány pro tyto účely:

 • plnění povinností Společnosti vyplývajících především právních předpisů o účetnictví, daňového řádu a zákona o daních z příjmů a o dani z přidané hodnoty;

6) Osobní údaje získané na základě souhlasu budou využity výhradně pro interní účely a marketingové aktivity realizované přes software společností níže uvedených + mailingových softwarů:

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • Seznam.cz, a.s. Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10
 • Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

7) Zpracováváme tyto osobní údaje:

 • U smluvních partnerů Společnosti: Jméno a příjmení, akademický titul, IČO, DIČ, rodné číslo, datum narození, adresa, e-mail, telefon, pohlaví, číslo bankovního účtu;
 • U osob, které daly svůj souhlas se zasíláním informací o aktivitách a akcích Společnosti: Jméno, příjmení, e-mail, telefon;

Právo na informace
8) Právem subjektu údajů je požádat Společnost o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel je zpracovává. Tyto informace Společnost poskytne zdarma nejpozději ve lhůtě 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech bude subjekt údajů včas informován. Pokud bude subjekt údajů požadovat sdělení informací, které o něm Společnost eviduje, může Společnost přiměřeným způsobem ověřovat, zda je žadatel skutečně osoba, o které se osobní údaje zpracovávají.

9) Právem Společnosti je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na opravu
10) Subjekt údajů má právo na opravu osobních údajů, které o něm Společnost eviduje.

Námitky
11) Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje Společnost nezpracovává v souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské unie, má právo vznést námitku a Společnost je povinna prověřit oprávněnost námitky. Právem subjektu údajů je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o něm Společnost zpracovává, na příslušný dozorový Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na výmaz
12) Pokud někdy subjekt údajů udělil Společnosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů, má právo jej kdykoli odvolat. Společnost má povinnost údaje, které zpracovává výhradně na základě souhlasu, vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění právních povinností či oprávněných zájmů.

13) Pokud jsou některá data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech systémů Společnosti a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v silách Společnosti vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit
14) Společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), kterým je Ladislav Kačena, email: kacena@valek-kacena.cz.

15) Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se subjekt údajů může obracet na email pověřence pro ochranu osobních údajů uvedený výše nebo na sídlo Společnosti.

Webové stránky – soubory protokolů
20) Webové stránky Společnosti uchovávají následující informace: IP Adresa, otevíraná stránka webu, kód odpovědi http, identifikace prohlížeče a operačního systému, rozlišení monitoru. Tyto informace Společnost zpracovává pro optimalizaci webových stránek ke zvýšení uživatelského komfortu po dobu jednoho (1) měsíce a pro účely právní ochrany a oprávněných zájmů. Tato data jsou dále uchovávána v souvislosti s uděleným souhlasem ke zpracování osobních údajů prostřednictvím webových stránek, a to po dobu trvání souhlasu čistě za účelem právní ochrany Společnosti, přičemž nejsou nijak dále zpracovávána.

Soubory cookie
21) Webové stránky Společnosti informují, že Společnost využívá technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do zařízení uživatele. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které Společnost nikam neodesílá, ani je nijak nezpracovává. Soubory cookie neshromažďují žádné osobní údaje, bez těchto souborů však nelze zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek a uživatelský komfort. Data z našich cookies jsou dále zpracovávány těmito zpracovateli, zejména z důvodů optimalizace dalšího zobrazování reklam pro návštěvníky našeho webu.

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • Seznam.cz, a.s. Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10